Algemene voorwaarden fotocursus en workshop Momentum Fotografie

Definities:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Momentum Fotografie: de organisatie in de zin van art. 6:231 BW.
Deelnemer: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
Cursus: cursus, training, foto workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen   en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Toepassing en toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Momentum Fotografie en Deelnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, mondelinge en / of schriftelijke overeenkomsten.
Zulks ook na beëindiging van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemeen
1.1  Momentum Fotografie ziet erop toe dat de cursus of workshop voor iedere deelnemer zo prettig en leerzaam mogelijk verloopt.
1.2 De prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Voorwaarden deelname
2.1 Als deelnemer ben je in het bezit van apparatuur die voldoet aan de gestelde eisen. Indien   noodzakelijk voor de cursus of workshop geldt dit eveneens voor de benodigde accessoires. 
2.2 Indien van toepassing dient de deelnemer ook te voldoen aan eisen die worden gesteld aan computer, software en internetverbinding.
2.3 Bij inschrijving verklaart deelnemer te voldoen aan de gestelde voorwaarden van deelname. De voorwaarden van de desbetreffende cursus of workshop zijn te vinden in de bijbehorende   informatie per cursus op de websites van Momentum Fotografie, dan wel in de  toegezonden correspondentie.

Aanmelding en betaling
3.1 Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op de website, e-mail of telefonisch
3.2 Deelnemers worden toegelaten op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
3.3 Na aanmelding ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging en hierna een factuur. Deze   dient voor aanvang van de cursus,  met inachtneming van de vermelde termijn, te zijn voldaan.
3.4 Bij aanmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus of workshop dient de factuur    uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de cursus of workshop te zijn voldaan.
3.5 Als de betaling niet tijdig is ontvangen, zal de deelnemer de toegang  tot de cursus of workshop   worden ontzegd.
3.6 Indien een cursus of workshop is volgeboekt, krijgt de deelnemer een voorstel voor een  alternatieve datum en / of plaats afhankelijk van het programma.
3.7 Deelname is pas definitief na ontvangst van betaling.
3.8 Indien betaling niet tijdig wordt voldaan is de Deelnemer in verzuim zonder dat een   ingebrekestelling noodzakelijk is.
De Deelnemer is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van het            factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke  wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
3.9 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat,  bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 175


Annulering
4.1 Momentum Fotografie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cursus / workshop          bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de betreffende cursus / workshop genomen worden. Deelnemer wordt hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Reeds betaalde inschrijfgelden worden binnen 30 kalenderdagen na annulering, per bankrekening teruggestort aan de deelnemers.
Bij ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd of uitgeweken naar een nader overeen te   komen datum. Mocht dit voorkomen, dan worden deelnemers per e-mail dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht ingelicht.
4.2 Bij annulering door deelnemer tot 4 weken vóór de startdatum is de deelnemer € 50,00 (incl.  BTW) administratiekosten verschuldigd. Het verschil met de kosten voor de cursus zal binnen 30 kalenderdagen na annulering worden teruggeboekt.
4.3 Bij annulering door deelnemer vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
4.4 Bij annulering door deelnemer binnen een week voor de startdatum is de deelnemer het gehele cursusgeld verschuldigd.
4.5 Annulering door de opdrachtgever/deenemer van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Lesmateriaal
5.1 De lesmaterialen van de organisatie zijn uitsluitend bedoeld voor privé gebruik door de deelnemers
5.2 Alle lesmaterialen, artikelen en blogberichten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Openbaarmaking is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding.
5.3 Na constatering van onrechtmatige publicatie van lesmaterialen zullen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zullen per direct gefactureerd worden, met een minimum van € 350,00.

Beeldmateriaal
6.1 De organisatie is vrij om tijdens de workshop gemaakt beeld materiaal (foto en video) voor verdere distributie, promotie of leerdoeleinden te gebruiken. Indien men bezwaar heeft tegen dergelijk gebruik, kan dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
6.2 De deelnemer is vrij het tijdens de workshop/cursus door de deelnemer gemaakte beeld materiaal voor eigen - niet commercieel - portfolio te gebruiken.
6.3 Commercieel gebruik van het door de deelnemer gemaakte beeldmateriaal is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van de organisatie en de op het beeld materiaal vastgelegde mensen.
6.4 Vastgelegd beeldmateriaal van deelnemers mag alleen na toestemming van geportretteerden openbaar worden gedeeld (o.a. social media). De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bemachtigen, vastleggen en opslaan van deze toestemming. 

Deelname veiligheid en schade
7.1 De deelnemer is verantwoordelijk voor eigen veiligheid van mens en materiaal.
Voor gevolgschade adviseren wij een Aansprakelijkheidsverzering Particulieren.
7.2 De in bruikleen zijnde apparatuur dient door de deelnemer volgens instructies te worden gebruikt, met inachtneming van de veiligheid.
7.3 Bij schade aan apparatuur, toegebracht door de deelnemer - zonder inachtneming van onder 7.2 genoemde voorwaarden -   zullen de kosten voor vervanging in rekening worden gebracht.
7.4 De organisatie zal de uiterste zorg nemen voor de veiligheid van mens en materiaal. Echter kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade, verlies, diefstal of letsel.
7.5 Momentum Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de Deelnemer is           ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Momentum Fotografie of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


Klachten en uitsluiting van deelname
8.1 Indien de deelnemer ontevreden is over de workshop/cursus zal hij zich wenden tot de docent.
8.2 De docent zal zich inspannen om in goed overleg tot een oplossing te komen met de cursist.
8.3 Indien een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens de desbetreffende cursus/workshop behoudt Momentum Fotografie zich het recht voor om de deelnemer te weigeren tijdens de volgende   bijeenkomst(en).
8.3 Momentum Fotografie is niet verplicht om het cursusbedrag geheel of gedeeltelijk te   retourneren indien de cursist ondanks de inspanning van de docent afziet van verdere deelname of  door Momentum Fotografie wordt uitgesloten van verdere deelname wegens het veroorzaken van hinder.

Overmacht
9.1 Momentum Fotografie bepaalt of er sprake is van overmacht.
9.2 Indien een cursusdag geen doorgang kan vinden wegens overmacht zal uitgeweken worden naar   een nader overeen te komen datum. Mocht dit voorkomen , dan worden deelnemers per e-mail dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht ingelicht.
9.3 Momentum Fotografie is in geval van overmacht niet verplicht om het cursusbedrag geheel   of gedeeltelijke te retourneren. Ook niet in het geval de deelnemer op de vervangende datum niet   in staat is om de cursus/workshop bij te wonen.

Toepasselijk recht en rechtskeuze
10.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
10.2Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zij onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen.


Momentum Fotografie
Vestigingsadres:  Meidoornlaan 15
9821 PK Oldekerk
e-mail:                   info@fotomomentum.nl
Back to Top